ליווי חברות ציבוריות

משרד שמעונוב ושות’ מלווה דרך קבע חברות ציבוריות בולטות במשק הישראלי בכל הקשור לפעולתן כתאגידים מדווחים. הפורטפוליו המרשים של לקוחות המשרד בשילוב העובדה כי מדובר בליווי ארוך שנים, מאפשר למשרד לרכוש מומחיות מעמיקה בדבר הצרכים המשפטיים של חברות אלו.

ייצוג מורכב זה כולל בין היתר, סיוע בהכנת דוחות מיידים, דוחות עסקה עם בעל שליטה והקצאות פרטיות, ליווי בהכנת דו”חות שנתיים (ברנע), כל זאת לצד השתתפות בישיבות במוסדות החברות (דירקטוריון וועדותיו). כמו כן המשרד מסייע ללקוחותיו בהכנת חוות דעת, פניות לרשות ניירות ערך, נושאי מדיניות תגמול, תכניות ומתארי אופציות לעובדים בהיבטי שוק ההון.

15%מסך החברות
מתוך כלל החברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב מיוצגות על ידי המשרד

עדכונים בתחום

  • ייצוג חברות ציבוריות כולל בין היתר, סיוע בהכנת דוחות מיידיים, דוחו עסקה עם בעל שליטה והקצאות פרטיות וליווי בהכנסת דוחות עיתיים.
  • ייצוג חברות ציבוריות כולל בין היתר, השתתפות ישיבות במוסדות החברה.
  • המשרד מסייע ללקוחותיו בהכנת חוות דעת, פניות לרשות ניירות ערך, נושאי מדיניות תגמול, תכניות ומתארי אופציות לעובדים וכד'
“A real force in the capital markets space” מהדורת 2019 The LEGAL500