פברואר 2021   כלכליסט

משרדנו ליווה את חברת ביכורי שדה בהנפקה ראשונה לציבור של מניותיה בבורסה לניירות ערך בת"א בהיקף של 160 מיליון ₪ (בשווי חברה של כ-600 מיליון שקלים).

פברואר 2021  

משרדנו ליווה את סולאיר בתשקיף הנפקה ראשונה לציבור והצעת מכר של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בהיקף של 132 מיליון ש"ח, לפי שווי חברה של כ-600 מיליון ש"ח.

אפריל 2020  

הקלות נוספות בתחום שוק ההון בצל משבר הקורונה: רשות ניירות ערך הוציאה אתמול הקלות נוספות לגופים מפוקחים שעיקרן, מתן ארכה של 30 יום להגשת דו"חות רבעון ראשון (עד ליום 30.6.2020) ודחיית מועד פקיעת תוקף תשקיפי מדף ב-60 יום לתשקיפים שפגים בתקופה זו.

מרץ 2020  

רשות ניירות ערך בישראל מפרסמת רשימה של הקלות בעקבות השפעת וירוס הקורונה על שוק ההון, בין היתר, מתן ארכה של 30 יום לתאגידים מדווחים לפרסום הדוח התקופתי לשנת 2019, עד ליום 30.4.2020.

פברואר 2020   Chambers and Partners

משרד שמעונוב ושות' גאים על דירוג המשרד כמשרד מוביל בתחום שוק ההון  במדריך הדירוג הבינלאומי Chambers and Partners לשנת 2020 וכן על דירוגם של עוה"ד ישראל שמעונוב ואמיר ברטוב כעורכי הדין המובילים בתחומם בישראל.

ספטמבר 2019   הבורסה לניירות ערך תל-אביב

בחודש ספטמבר 2019, אושר תיקון לתקנון הבורסה באופן שיאפשר רישום כפול של חברות ריט זרות, אשר חלקן מאוגדות בתוצרת נאמנות ולא חברה.