מרץ 2020  

רשות ניירות ערך בישראל מפרסמת רשימה של הקלות בעקבות השפעת וירוס הקורונה על שוק ההון, בין היתר, מתן ארכה של 30 יום לתאגידים מדווחים לפרסום הדוח התקופתי לשנת 2019, עד ליום 30.4.2020.